جشنوار تاثیر زیادی در ساخت هرچه بهتر تولید محتواهای آموزشی شده است