سوال

لطفا
۱- تعداد صفحات حداقل و حداکثر مشخص شود
۲- یک چهار چوب و الگوی گزارش نویسی و عناوین هر بحث مشخص شود