ارسال آثار فیلم کوتاه از چه تاریخی فعال می شود؟

ارسال آثار فیلم کوتاه از چه تاریخی فعال می شود؟
itcevent عضو سایت 2 سال قبل

زمان ارسال آثار از ۲۰ شهریور ماه فعال و قابلیت ارسال اثرات ارزشمند محهیا می باشد