زمان بندی جشنواره

زمان ثبت نام

۲۰ تیر الی ۲۰ مرداد ماه

تا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

======

زمان ارسال آثار

۱۵ شهریور الی ۳۰ مهر ماه

======

رونمایی و تجلیل از برگزیدگان

هفته پژوهش

(نیمه دوم آذر ماه سال ۱۴۰۰)