جشنواره فیلم کوتاه مهارت آموزی سال۱۳۹۹

نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهارت آموزی سال ۱۳۹۹

 

قسمتی از فایل ویدیویی برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه مهارت آموزی – تابستان ۹۹

با انتخاب هر کدام از اسامی فیلم آموزشی قابل مشاهده هست.

پوستر جشنواره کشوری فیلم کوتاه مهارت آموزی (مرداد ۹۹)

اسامی برگزیدگان نخستین جشنواره کشوری فیلم کوتاه مهارت آموزی