ثبت نام و ارسال آثار

شرایط طرح های اقدام پژوهی

  •       مربیان محترم می توانند به صورت انفرادی یا گروهی طرح اقدام پژوهی را اجرا نموده و در جشنواره شرکت نمایند.

  •       مسئولیت مالکیت معنوی طرح های ارسالی به عهده مجری طرح است.

  •       مرکز تربیت مربی در استفاده از طرح های ارسالی و یا انتشار آنها مجاز است.

  •       آثار ارسالی قبلا در جشنواره، همایش یا نشریات ارائه و چاپ نشده باشد.

  •       هر شرکت کننده می تواند حداکثر دو اثر ارسال نماید.

زمان ثبت نام و ارسال آثار

۱ الی ۱۵ آبان ماه