ثبت نام و ارسال آثار

شرایط شرکت در جشنواره

* مربیان محترم می توانند به صورت انفرادی یا گروهی طرح اقدام پژوهی را اجرا نموده و در جشنواره شرکت نمایند.

* مسئولیت مالکیت معنوی طرح های ارسالی، به عهده مجری طرح است.

* مرکز تربیت مربی در استفاده از طرح های ارسالی و یا انتشار آنها مجاز است.

* طرح های ارسالی قبلا در جشنواره، همایش یا نشریات ارائه و چاپ نشده باشد.

زمان ارسال مشخصات به اتمام رسیده است. با ارزوی دیدار