الگوی آثار

عنوان اقدام پژوهی فونت B Titr  – اندازه ۱۶ 

نام اقدام پژوه(و همکاران) فونت B Nazanin   – اندازه ۱۴ پررنگ

محل خدمت: استان، شهر، مرکز، کارگاه فونت BTitr  – اندازه ۱۲

 

تاریخ اقدام پژوهی: فونت B Nazanin  – اندازه ۱۴

چکیده

برای آشنایی خواننده، خلاصه ای از پژوهش انجام شده را که یک تصویر کلی از اقدام پژوهی ارائه نماید، بنویسید و در آن به مسئلة، هدف، روش و نتایج اشاره کنید. چكيده بايد كامل و فقط در يك پاراگراف آورده شده و  از اشاره به منابع خودداري گردد. چکیده بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه با فونت B Nazanin  اندازه ۱۲ ، فاصله خطوط ۱، حاشیه نرمال و از هر دو طرف تنظیم(Justify) باشد.

واژه­های کلیدی:  ۳ تا ۵ واژه (فونتB Nazanin  – اندازه ۱۲ پر رنگ)

 

متن گزارش در صفحه A4 و با نرم افزار WORD(2010 به بالا) یک ستونی، فاصله خطوط ۱ با حاشیه نرمال و بین ۵ تا ۱۰ صفحه تهیه شود. همه صفحات بجز صفحه اول شماره داشته باشند. فونت در متن B Nazanin  و  اندازه حروف  pt12 انتخاب شود. اندازه فونت در عناوین جداول­ و  نمودارها pt11پررنگ و در متن آنها pt11 است. عناوین نمودارها زيرنويس و جدول­ها بالانويس داشته  و به صورت وسط چین تايپ شوند. کلمات لاتین با فونت Times New Roman  و اندازه pt12 در متن و منابع، اندازه pt11 در جداول و نمودارها و اندازه pt9 در پانویسها انتخاب شود.

 

مقدمه

خودتان را معرفی کنید و مختصری در باره موضوع اقدام پژوهی، اهمیت و دلیل انتخاب آن، توضیح دهید.

 

مراحل نه گانه اقدام پژوهی

 

منابع

حداکثر تا ۱۰ منبع را به روش(APA) با استفاده از مثال های ذیل، ذکر نمایید.

الف: ارجاع در داخلِ متن:

۱-ارجاعِ فارسی در داخلِ متن: (نویسنده یا نویسندگان، سال،صفحه یا صفحات) برای مثال (استوارت و سیمونس، ۲۰۱۰، صفحه۲۲).

۲-ارجاعِ انگلیسی در داخلِ متن از راست به چپ(نویسنده یا نویسندگان، صفحه یا صفحات، سال انتشار) (Smith & Bruce, 2018, pp. 25-26).

ب: ارجاع در انتهای متن:

۳-ارجاع منابع در پایانِ مقاله یا کتاب به این ترتیب: نام خانوادگی نویسنده، نامِ نویسنده(سال انتشار)عنوانِ کتاب،محلِ انتشار، ناشر،

مثال: برتنس، هانس (۱۳۸۷) مبانی نظریه ادبی؛ ترجمه ی  ابوالقاسمی، محمدرضا؛ تهران؛ نشر ماهی.

۴-ارجاعِ منابع در پایانِ کتاب یا مقاله به لاتین: به همان ترتیب ارجاع نهایی فارسی اما این بار از چپ به راست و به لاتین:نام خانوادگی، نام(سال انتشار)عنوان مطلب، اطلاعاتِ مربوط به چاپِ مطلب.

مثال:

Kwon, K. H., Park, S. R. M. and Kim, J. K. (2012). Evaluation of Progressive Collapse Resisting Capacity of Tall Building. International Journal of High-Rise Buildings, 1(3), 229-235.