اخبار جشنواره

موسسه توسعه کارآفرینی کشور هندوستان(EDII) اسپانسر نخستین جشنواره ملی مربی پژوهنده شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای و به نقل از معاون پژوهش و برنامه ریزی این مرکز، موسسه EDII کشور هندوستان که یکی از مراکز پیشرو و معتبر آموزشی و پژوهشی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی می باشد در راستای همکاریهای دو جانبه با این مرکز به جمع حامیان جشنواره مربی پژوهنده پیوست.

اعلام نتایج نخستین جشنواره ملی مربی پژوهنده (سال ۱۳۹۹)

با تقدیر و تشکر از مشارکت مربیان ارجمند و در ادامه برگزاری جشنواره، تعداد ۵۱ طرح اقدام پژوهی دریافت و در طی فرآیند داوری همه طرح ها توسط ۵ داور و بر اساس جدول ارزشیابی داوری شدند و در یک جلسه آرا داوران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که رتبه های اول تا دهم تعیین شدند.