مراحل اقدام پژوهی

کرت لوین اقدام پژوهی را شامل چهار مرحله برنامه ریزی، اقدام، مشاهده و تأمل و تفکر می داند که باید در یک بستر چرخه ای تکرار شوند. کاملترین روش شامل یک فرآیند نه مرحله ای به شرح ذیل است:

ـ مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش

ـ توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

ـ گردآوری داده ها با استفاده از یادداشت های معلم، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده(شواهد ۱)

ـ تحلیل و تفسیر داده ها

ـ انتخاب راه حل جدید موقتی

ـ اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

ـ گردآوری داده ها(شواهد ۲)

ـ ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

ـ تجدید نظر(در صورت لزوم) و تدوین گزارش نهایی

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *