زمان بندی جشنواره

زمان ثبت نام و ارسال آثار

۱ الی ۱۵ آبان ماه

۱۴۰۰

================================

رو نمایی و تجلیل از برگزیدگان

مصادف با هفته پژوهش 

(نیمه دوم آذر ماه ۱۴۰۰)