جشنواره نقاشی و خاطره نویسی ( روز خانواده و تکریم بازنشستگان)