جشنواره نقاشی ( افراد ۷ تا ۱۲ سال)

  • نقاشی ( فرزند و خانواده)
  • سن مجاز برای شرکت در جشنواره نقاشی : ۷ تا ۱۵ سال می باشد.
  • اثر ارسالی باید متناسب با موضوع و در برگه A4 سفید کشیده شود.
زمان ارسال اثار به اتمام رسیده است. با ارزوی دیدار و شرکت در جشنواره های آتی