جشنواره فیلم کوتاه مهارت آموزی سال۱۴۰۰

دومین جشنواره فیلم کوتاه مهارت آموزی سال ۱۴۰۰

۱۰ اثر برگزیده دومین جشنواره فیلم کوتاه مهارت آموزی -پائیز ۱۴۰۰