ثبت نام و ارسال آثار

زمان ارسال آثار به اتمام رسیده است. به امید شرکت شما بزرگوار در جشنواره آتی فیلم کوتاه مهارتی